پور محمدی هرگز!

هنوز یکی دو روز بیشتر از انتخاب آقای مسعود پزشکیان نگذشته است بیشتر مردم حتی آن‌هایی که به او رای نداده‌اند خوشحال هستند چرا که […]