چرا باید از این کمپین حمایت کرد حق تحصیل یکی از حقوق اولیه بشری ماست که تحت هیچ شرایطی نمی توان آنرا از کسی گرفت […]