16 سال پیش، تقریبا همین روزها بود،  ما هنوز منتظر اعدام در قرنطینه طبقه دوم بند 5 زندان وکیل آباد بودیم. منتظر بودیم که هیئت […]