یادمان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران ، گفتگو در اتاق اتحاد جمهوریخواهان ایران توسط رضا فانی یزدی