کمتر از 6 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کشور باقی است. محافل گوناگون سیاسی در داخل کشور مدتهاست که کارزار انتخاباتی را آغاز […]