خوشحالم‌ که بالاخره حامد اسماعیلیون راه خودش را از جریانات فاشیستی جدا کرد و در پیام ها و مصاحبه های اخیر خود با اشاره به […]