کمر کریم آقا و فروغ خانم شکسته بود اولین بار که کریم آقا رو دیدم شب نامزدی پری و امین بود. پری و امین در […]