اقدام جنایتکارانه جوان چچن در قتل معلم فرانسوی در پاریس بار دیگر نشان داد که انگیزه‌های جهادی چگونه می تواند به فجایع هولناکی منجر گردد، […]