نقدی بر نوشته مسعود نقره کار • در مقابل این همه نام و نشان از مبارزین و مجاهدین ایران زمین فقط اسم یک مشت جاهل […]