این روزها بار دیگر صحبت از جانشینی آقای خامنه ای در رسانه ها و محافل سیاسی از سر گرفته شده است و البته فرزند ایشان […]