هرگز فرمان مرگشان صادر نمى‏شود تا بميرند جهنم را براى كافران، زندان سختى قرار داديم. « سوره اسراء: آیه ۸» مجرمان را با بدنهاى كبود، […]