بابا، توی امریکا که جنگ نیست

به اتوبان که رسیدیم دیدم از یکی از پلهای عابر پیاده بالای اتوبان یک پلاکارد پارچه‌ای ‏بزرگ آویزان شده بود که دو نفر دو طرف […]