وقتی اولین بار این شعر نیما را خواندم نوجوانی بودم در دوره  اول دبیرستان ولی تصویری را که نیما در این شعر ارائه  کرده بود […]