ده سال گذشت. تقریبا در چنین روزهایی بود که پورمحمدی یکی از اعضای هیات مرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در دولت احمدی نژاد به […]