زنده یاد دکتر رحیم ستاری • بیشتر اعضای حزب توده را در خراسان بین روزهای هفتم تا یازدهم اردیبهشت ۱۳۶۲ دستگیر کردند. دکتر و تعداد […]