*روشنفکران و فعالين سياسي داخل و خارج کشور بايد بدانند که موضع گيري هاي کلي و شديد آنها بر عليه آمريکا در لحظه حساس فعلي […]