ک• نمی دانم چرا در سالگرد این فاجعه خونین درست زمانی که همه با بازماندگان قربانیان همدردی می کنند آقای فرخنده به تحریر این خزعبلات […]