درسالروز کودتای ۲۸ مرداد، در روز ۱۵ آگوست ۲۰۱۸، دولت ترامپ “تیمی از متخصصین امور خارجی” را زیر نظر وزارت امور خارجه برای هماهنگ کردن […]