ستم ملي در كردستان متن زير پاسخ من به سوالات وريا محمدی از سايت و نشريات کومه له است که در ژانويه 2008 انجام گرفت […]