ننگ و نفرین به حکومتی که نتیجه چهل سال حکومتش این است که ملتی به خودزنی و خودکشی جمعی روی آورده است. این رقص و […]