عبدالکریم سروش در تمام سالهای زندان در دهه شصت با ما بود. دیگر شخصیت های دولتی می آمدند و می ‏رفتند. مثلا هرشب در اخبار […]