چرا بهائی ها؟

بیش از یک سال و نیم از دستگیری گروه هفت نفره رهبران اداری جامعه بهائی ایران، «یاران ایران»، می گذرد. «یاران ایران» از سال 1363 […]

عزل و نصب مراجع دینی

وای به حال ملتی که امثال حسین شریعتمداری ها برایش تصمیم به عزل و نصب مراجع دینی و معنوی اش بگیرند. روزگاری بود که مقتدرترین […]