Education Under Fire

چرا باید از این کمپین حمایت کرد حق تحصیل یکی از حقوق اولیه بشری ماست که تحت هیچ شرایطی نمی توان آنرا از کسی گرفت حق تحصیلات عالیه امروز در بیشتر کشور ها جهان یکی از حقوق برسمیت شناخته شده شهروندان است چرا مقامات حکومت اسلامی جامعه بهائی ایران را از این حق محروم کرده اند عواقب محرومیت از حق تحصیل و تحصیلات عالی چیست چگونه می توان یک گروه بزرگ اجتماعی را به حاشیه جامعه راند و کمر به نابودی آنها بست محرومیت از حق تحصیل برای جامعه بهائی ایران یکی از شرم آور ترین شیوه های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است ایجاد دانشگاه بهائی ابتکاری بی نظیر و یکی از بهترین اشکال نافرمانی مدنی بر علیه قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی ایران بر علیه جامعه بهائی ایرانی است