جنگ مذهب علیه مذهب

• از همه مهم تر، نباید در تجهیز مردم به کمک بنیادگراها آمد، تحریکاتی از این قبیل همان چیزی است که آنها برای تجهیز مردم […]