موافقین و مخالفین پروژه هسته ای در ایران چه می گویند


این سخنرانی به دعوت دوستان کانون فرهنگ و هنر در شهر فرزنو در کالیفرنیا در فوریه ۲۰۱۲ انجام شد.

پروژه هسته ایران چگونه و چرا آغاز شد پدر هسته ای ایران دکتر اکبر اعتماد چگونه به این پروژه کشانده شد انگیزه ایران در دوران شاه در ساختن نیروگاه های هسته چه بود، آیا جمهوری اسلامی ایران با همان انگیزه ها این پروژه را دنبال میکند ؟ آیا پروژه های هسته ای در دیگر کشورها با انگیزه غیر نظامی شروع شدند آیا پروژه هسته ای ایران صلح جهانی را به مخاطره انداخته است اپوزیسیون ایرانی در این رقابت بینالمللی کجا ایستاده است و چه نقشی ایفا می کند.

با تشکر از دوستان کانون فرهنگ و هنر در شهر فرزنو

بخش اول, معرفی برنامه های کانون و سخنران و تاریخچه شکل گیری پروژه هسته ای در ایران

قمست آخر گفتگو که به پرسش و پاسخ مربوط است