واکسیناسیون و تبعیض نژادی در امریکا

طبق آخرین آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت و درمان و مرکز بیماریهای واگیر در امریکا میزان مرگ و میر گروه های نژادی دیگر در مقایسه با سفید ها بمراتب بیشتر بوده و هنوز هم هست. جدول زیر که در آخر نوامبر ۲۰۲۰ منتشر شده گواهی می دهد که میزان ابتلای این بیماری برای سرخ پوستان ۱.۸ برابر و برای سیاهپوستان ۱.۴ برابر و برای اهالی امریکا جنوبی ۱.۷ برابر نسبت به سفید پوستان بیشتر است و این در حالیست که میزان مرگ و میر حاصل از این بیماری بمراتب در میان این گروه ها بیشتر می باشد. به ترتیب سرخپوستان ۲.۶ برابر، آسیایی ها ۱.۱ برابر و سیاهپوستان و اهالی مهاجر از کشورهای آمریکای جنوبی بیشتر از ۲.۸ برابر بیشتر نسبت به سفید پوستان می میرند. 

متاسفانه سیاهپوستان در امریکا بسیار کمتر از سفید پوستان امکان واکسینه شدن را دارند. در جدول زیر می بینید که طی یک ماهه گذشته تا چه اندازه نابرابری و تبعیض در این زمینه نیز وجود دارد. به عنوان مثال در ایالت می سی سی پی سیاهپوستان با جمعیتی بیشتر از ۳۸ درصد و جمعیت درمانی سیاهپوستان بیشتر از ۳۵ درصد فقط به میزان ۱۵ درصد واکسینه شده اند. در جدول زیر درصد جمعیت سیاهپوستان با رنگ آبی و در صد جمعیت شاغلین در حوزه بهداشت و درمان که سیاه پوست هستند با رنگ سیاه و درصد سیاهپوستان که واکسینه شده اند را با رنگ نارنجی می بینید.

این نابرابری در واکسینه کردن سیاهپوستان در حالیست که درصد شیوع این اپیدمی در میان جمعیت سیاه پوست بمراتب بیشتر از سفید پوستان بوده و میزان مرگ و میر در میان آنها  نیز چنانکه در جدول بالا دیدید حداقل ۲.۸ برابر بیشتر است.

باید امیدوار بود که با آغاز کار بایدن به این فاجعه توجه شده و حداقل در این زمینه بهبودی حاصل گردد، گرچه نژادپرستی و تبعیض بطور سیستماتیک در تمام اندامهای این کشور و جامعه امریکا نهادینه شده است و نمی توان انتظار داشت که به این زودی ها رخت بربندد ولی امید به بهبود در دوران جدید حداقل در زمینه مقابله با این بیماری و واکسیناسیون نیز واقعی است.

رضا فانی یزدی
۲۱ ژانویه ۲۰۲۱

سوم بهمن ماه ۱۳۹۹