صحبتي با نمايندگان متحصن در خانه ملت

ده روز از تحصن شما گذشت. خاطره تاريخي مردم ايران بار ديگر شاهد حادثه اي است که اگر شما بخواهيد، به نقطه عطفي در تحول تاريخ اين سرزمين به يادگار خواهد ماند. تحولي که از آن ترنم زيباي دمکراسي و جمهوريت برخواهد آمد. شما اگر بخواهيد، مردم در کنار شما و يار شما براي رسيدن به اين مطلوب خواهند بود.

شما يک بار ديگر آگاهانه فرصت تاريخي اي را آفريديد که در صورت بهره گيري مناسب از آن مي تواند به آرزوهاي ملتي تحقق بخشد که ساليان سال با اميد و آرزو به شما چشم دوخته و با وسيعترين استقبال پاي صندوق هاي راي براي شما رفته اند. 

مطمئنا بسيج و سازماندهي وسيع و کنترل شده اقشار مردم در حرکت اخير خواهد توانست که وعده هايي را که در دوم خرداد هفتاد و شش به ملت ايران داده بوديد، در مسير تحقق فراروياند. 

اصرار شما بر خواست هاي ملت توام با تلاش در جهت سازماندهي وسيع ترين اقشار مردم قادر خواهد بود که مقاومت سرسختانه اقتدارگرايان حاکم را در هم شکسته و آنها را وادار به عقب نشيني و تمکين به خواست هاي ملت نمايد. 

صراحت شما در دفاع از حقوق ملت براي برگزاري يک انتخابات آزاد و حذف مداخله شوراي نگهبان در امر تصفيه نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، خواست اکثريت قاطع مردم بوده و پافشاري شما در دفاع از اين حق شناخته شده شهروندي، حمايت و اعتماد از دست رفته را براي شما به ارمغان خواهد آورد. شما حمايت همه جانبه تمامي دوستداران “ايران براي همه ايرانيان” را از آن خود داريد بشرط آنکه اين مبارزه را به  سرانجام برسانيد. پشتيباني و حمايت گروه هاي اجتماعي مردم، اعتماد و حمايت مجدد جنبش دانشجويي کشور، حمايت همه جانبه فعالين سياسي و اجتماعي در داخل و خارج از کشور از حرکت اعتراضي شما با اتکا به استقامت و پايداري و سازش ناپذيري شما در دفاع از آرزوهاي ملي مردم، نقطه اميدي است که مي تواند يکبار ديگر شوق و اشتياق ملي را براي يک تحول اساسي در ساختارهاي کشور برانگيخته و مردم را براي مقابله با گرايش اقتدارگراي حاکم و فراهم نمودن فضاي تحول به پاي صندوق هاي راي بکشاند. پيروزي مقطعي در اين مرحله و عقب نشيني شوراي نگهبان و شرکت مردم در انتخابات در واقع مرحله اي است که مي تواند سرآغاز روندي جديد در جنبش اصلاحات در جهت تغييرات ساختاري براي رفع موانع قانوني گرديده و جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران را به مرحله کيفيتا نويني وارد نمايد.

حرکت اعتراضي شما نه هياهو براي هيچ است و نه توطئه اي براي داغ کردن بازار انتخابات و نه تلاشي در جهت خروج از اين مرحله از مبارزه با حفظ نام نيک، و نه زدو بندي براي حفظ موقعيت هاي خودي. اعتراض شما به حق اعتراض مردمي است که شما را به نمايندگي خود انتخاب کرده و از وکلاي خود انتظار دارند که از تمامي اشکال مسالمت جويانه مبارزه براي مقاومت در مقابل هجوم استبداد استفاده نموده و صداي آنها را در تمامي محافل داخلي و خارجي فرياد کنند. امروز تمام جهانيان فرياد اعتراض مردم ايران را از گلوي شما شنيده اند و حمايت خود را از مبارزه شما به عنوان نمايندگان ملت اعلام نموده اند. بي جهت نيست که تمامي محافل دوستدار دمکراسي در کشور از جنبش دانشجويي گرفته تا اصناف و کارگران و معلمان و دانش آموزان و فعالين سياسي در داخل و خارج از کشور حمايت همه جانبه خود را از شما و عزمتان براي مقابله با استبداد و اقتدار حاکم اعلام داشته و همراه و درکنار شمايند. 

شما مي توانيد و حق داريد که از محافل بين المللي به عنوان ميانجي بخواهيد که با حفظ احترام به تمامي جناح هاي درگير، براي نظارت بیطرفانه و کمک به حفظ آرامش و سلامت جامعه متناسب با ويژگي هاي کشور و روش هاي مورد قبول و پذيرش جامعه ما به کمک مردم ايران و تمامي جناح هاي درگير به حل مسالمت آميز اين مناقشه ياري رسانند. 

بست نشيني و تحصن در مجلس شوراي اسلامي توسط شما نمايندگان مجلس اوج بيان بيداد و ستمي است که توسط اقتدارگرايان حاکم بر جامعه ما رفته است و چه به جا که در خانه ملت، نمايندگان ملت با بست نشيني خود دادخواهي مي کنند.

خسته نباشيد. ما همراه شما هستيم. 

با احترام و آرزوي موفقيت براي شما،

رضا فاني يزدي

صحبتي با نمايندگان متحصن در خانه ملت

رضا فاني يزدي

Rezafani@yahoo.com

ده روز از تحصن شما گذشت. خاطره تاريخي مردم ايران بار ديگر شاهد حادثه اي است که اگر شما بخواهيد، به نقطه عطفي در تحول تاريخ اين سرزمين به يادگار خواهد ماند. تحولي که از آن ترنم زيباي دمکراسي و جمهوريت برخواهد آمد. شما اگر بخواهيد، مردم در کنار شما و يار شما براي رسيدن به اين مطلوب خواهند بود.

شما يک بار ديگر آگاهانه فرصت تاريخي اي را آفريديد که در صورت بهره گيري مناسب از آن مي تواند به آرزوهاي ملتي تحقق بخشد که ساليان سال با اميد و آرزو به شما چشم دوخته و با وسيعترين استقبال پاي صندوق هاي راي براي شما رفته اند. 

مطمئنا بسيج و سازماندهي وسيع و کنترل شده اقشار مردم در حرکت اخير خواهد توانست که وعده هايي را که در دوم خرداد هفتاد و شش به ملت ايران داده بوديد، در مسير تحقق فراروياند. 

اصرار شما بر خواست هاي ملت توام با تلاش در جهت سازماندهي وسيع ترين اقشار مردم قادر خواهد بود که مقاومت سرسختانه اقتدارگرايان حاکم را در هم شکسته و آنها را وادار به عقب نشيني و تمکين به خواست هاي ملت نمايد. 

صراحت شما در دفاع از حقوق ملت براي برگزاري يک انتخابات آزاد و حذف مداخله شوراي نگهبان در امر تصفيه نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، خواست اکثريت قاطع مردم بوده و پافشاري شما در دفاع از اين حق شناخته شده شهروندي، حمايت و اعتماد از دست رفته را براي شما به ارمغان خواهد آورد. شما حمايت همه جانبه تمامي دوستداران “ايران براي همه ايرانيان” را از آن خود داريد بشرط آنکه اين مبارزه را به  سرانجام برسانيد. پشتيباني و حمايت گروه هاي اجتماعي مردم، اعتماد و حمايت مجدد جنبش دانشجويي کشور، حمايت همه جانبه فعالين سياسي و اجتماعي در داخل و خارج از کشور از حرکت اعتراضي شما با اتکا به استقامت و پايداري و سازش ناپذيري شما در دفاع از آرزوهاي ملي مردم، نقطه اميدي است که مي تواند يکبار ديگر شوق و اشتياق ملي را براي يک تحول اساسي در ساختارهاي کشور برانگيخته و مردم را براي مقابله با گرايش اقتدارگراي حاکم و فراهم نمودن فضاي تحول به پاي صندوق هاي راي بکشاند. پيروزي مقطعي در اين مرحله و عقب نشيني شوراي نگهبان و شرکت مردم در انتخابات در واقع مرحله اي است که مي تواند سرآغاز روندي جديد در جنبش اصلاحات در جهت تغييرات ساختاري براي رفع موانع قانوني گرديده و جنبش اصلاح طلبانه مردم ايران را به مرحله کيفيتا نويني وارد نمايد.

حرکت اعتراضي شما نه هياهو براي هيچ است و نه توطئه اي براي داغ کردن بازار انتخابات و نه تلاشي در جهت خروج از اين مرحله از مبارزه با حفظ نام نيک، و نه زدو بندي براي حفظ موقعيت هاي خودي. اعتراض شما به حق اعتراض مردمي است که شما را به نمايندگي خود انتخاب کرده و از وکلاي خود انتظار دارند که از تمامي اشکال مسالمت جويانه مبارزه براي مقاومت در مقابل هجوم استبداد استفاده نموده و صداي آنها را در تمامي محافل داخلي و خارجي فرياد کنند. امروز تمام جهانيان فرياد اعتراض مردم ايران را از گلوي شما شنيده اند و حمايت خود را از مبارزه شما به عنوان نمايندگان ملت اعلام نموده اند. بي جهت نيست که تمامي محافل دوستدار دمکراسي در کشور از جنبش دانشجويي گرفته تا اصناف و کارگران و معلمان و دانش آموزان و فعالين سياسي در داخل و خارج از کشور حمايت همه جانبه خود را از شما و عزمتان براي مقابله با استبداد و اقتدار حاکم اعلام داشته و همراه و درکنار شمايند. 

شما مي توانيد و حق داريد که از محافل بين المللي به عنوان ميانجي بخواهيد که با حفظ احترام به تمامي جناح هاي درگير، براي نظارت بیطرفانه و کمک به حفظ آرامش و سلامت جامعه متناسب با ويژگي هاي کشور و روش هاي مورد قبول و پذيرش جامعه ما به کمک مردم ايران و تمامي جناح هاي درگير به حل مسالمت آميز اين مناقشه ياري رسانند. 

بست نشيني و تحصن در مجلس شوراي اسلامي توسط شما نمايندگان مجلس اوج بيان بيداد و ستمي است که توسط اقتدارگرايان حاکم بر جامعه ما رفته است و چه به جا که در خانه ملت، نمايندگان ملت با بست نشيني خود دادخواهي مي کنند.

خسته نباشيد. ما همراه شما هستيم. 

با احترام و آرزوي موفقيت براي شما،

۳۰ دی ۱۳۸۲

رضا فاني يزدي