بیان خاطرات زندان


رونمایی و معرفی دو جلد از کتاب خاطرات من “سوسیالیسم رویایی من” . در این ویدیو بخش هایی از این کتاب ها را برای حاضرین قرائت کردم. این ویدیو در برنامه ای که در شهر فرزنو کالیفرنیا به دعوت کانون فرهنگ و هنر برگزار شده تهیه شده است. در ابتدا همسرم سهیلا چند دقیقه ای به اهمیت نوشتن خاطرات زندان پرداخت و سپس من بخشهایی از هر دو کتاب را برای دوستان حاضر در سالن خواندم . موجب افتخار من بود که استاد بزرگ ادب پارسی جناب دکتر احسان یارشاطر قدم رنجه کرده و آنجا بودند.