شادباش و تبريک به مناسبت پنجمين سالگرد تاسيس جبهه مشارکت ايران

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

با درود و تبريک به بنيانگذاران و فعالين و اعضاء جبهه مشارکت ايران به مناسبت پنجمين سالگرد زندگي جبهه مشارکت، جبهه اي متشکل از شخصيت ها و افراد ملي که پروسه اصلاحات را در کشور با گراني رنج و تهمت و اتهام و ترور و زندان به جان خريده و آرزوي ايراني براي همه ايرانيان را به عنوان شعار اصلي بر جبهه مشارکت آذين بسته اند. 

جبهه مشارکت ايران در آستانه پنجمين سال زندگي خود و در شرايطي که ميهن ما در يکي از بحراني ترين دوران زندگي سياسي خود بسر مي برد، به عنوان يکي از پايه هاي اصلي جنبش دمکراسي خواهي کشور، وظايف خطيري مقابل روي خود دارد. 

استقرار و تضمين دمکراسي در يک جامعه ممکن نيست مگر با مشارکت مردم در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي و تنها ابزار تامين اين مشارکت و حفظ و پاسداري از آن، حضور احزاب و سازمانها و نهادهاي مدني در يک جامعه است. جبهه مشارکت خوشبختانه توانسته است بخشي از نيروهاي اجتماعي را پيرامون خود سازمان داده و امکان حضور و مشارکت آنها را در زندگي سياسي کشور تامين نمايد. ادامه حيات جبهه مشارکت و حضور سازمان يافته آن به عنوان نماينده بخشي از اقشار گوناگون جامعه ايران، يکي از اجزاء لازم و حياتي براي ادامه جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما بوده و از اين نگاه است که حفظ وحدت و يکپارچگي جبهه مشارکت و تلاش در جهت جذب و سازماندهي بيشتر نيروهاي متعلق به آن، کمکي است به رشد و ارتقاء جنبش دمکراسي خواهي در ميهن ما.

تلاش چند ساله رهبران و فعالين جبهه مشارکت در پيشبرد جنبش اصلاحات در کشور اما اين روزها با چالش هاي جدي از جانب گروه هاي ديگر در جامعه مواجه شده است. اينکه جنبش اصلاحات با بن بست کنوني مواجه است، اينکه جبهه مشارکت موفق نبوده است که اکثريت مردم کشور را که خواستار تحول دمکراتيک در جامعه هستند نمايندگي و سازماندهي نمايد، اينکه پس از سالها اکثريت جوانان و زنان کشور – با تمناي آزادي-  عرصه زندگي سياسي کشور را خالي کرده و به رهبران اصلاح طلب کشور بي باور شده اند، اينکه جنبش دانشجويي کشور –  قلب پرشور دمکراسي ميهن ما –  از رهبران اصلاح طلب فاصله گرفته و باور خود را به آنها از دست داده است، و اينکه برخي از ياران ديروز ديگر حاضر نيستند با طيب خاطر در کنار باشند، همه و همه سوالاتي است که رهبران اصلاح طلب و فعالين جبهه مشارکت بايد پاسخ لازم و مناسب را براي آنها جستجو نمايند.

جبهه مشارکت بايد بداند که نمي توان به دمکراسي در يک کشور با يک مجموعه کوچک از نخبگان سياسي و جمع هاي خودماني دست يافت. هيچ جمع کوچک و خودماني نمي تواند بيان آرزوهاي ميليوني مردمي باشد که به گونه هاي متفاوت مي انديشند و باور دارند. شعار زيباي «ايران براي همه ايرانيان» زماني تحقق پيدا خواهد کرد که همه ايرانيان در تمامي تنوع وجودي خود، قومي، مذهبي، نژادي، جنسي، و سني امکان حضور و نمايندگي در سازمان هاي سياسي متعلق به خود را داشته باشند. امروز در کشوري چون ايران با گوناگوني فرهنگي، فکري و سياسي هيچ نيرويي نميتواند مدعي نمايندگي تمامي جامعه گرديده و باور به دمکراسي را به حضور خود در عرصه حيات سياسي کشور خلاصه نمايد. 

استقبال جبهه مشارکت از همفکري و همراهي با ساير احزاب و گروهها و اشخاص در جهت پيشبرد جنبش دمکراسي خواهي در کشور، نويد حضور تفکري است در مجموعه جبهه مشارکت که در صورت برداشتن گام هاي عملي از سوي اين جبهه نقش موثري در شکل گيري جبهه وسيع دمکراسي خواهي در کشور ايفا خواهد نمود.

حيات آينده جنبش دمکراسي خواهي کشور در گرو شکل گيري جبهه وسيع دمکراسي خواهي است. جبهه مشارکت با توجه به امکانات وسيع در داخل و خارج از حاکميت سياسي، وظيفه سنگين تري در اين راستا بر عهده دارد. کمک جبهه مشارکت در فراهم آوردن امکانات لازم براي حضور ساير احزاب، نهادها و انجمن هاي سياسي و صنفي و تقويت نهادهاي مدني، تلاشي است که در نهايت به حيات تمامي بخش هاي جنبش دمکراتيک کمک نموده و جبهه مشارکت نيز از آن بهره کافي خواهد برد. 

عمده ترين عامل تداوم اقتدار و سرکوبگري در جامعه ما عدم حضور کافي احزاب و نهادهاي مدني است. جامعه ما هنوز فاقد بنيه لازم مدني براي رقابت هاي شديد حزبي است. فهم اين حقيقت به ما کمک خواهد کرد که از تشکل و حزب گرايي ساير گروه هاي اجتماعي استقبال نموده و حضور احزاب و نهادهاي مدني را ضامني براي رشد جامعه مدني و ادامه حيات اجتماعي خود دانسته و از آن خشنود گرديم.

استقرار دمکراسي و تضمين بازگشت ناپذيري آن در ميهن ما در گرو حضور احزاب گوناگون و نيرومند است که با احترام به يکديگر و به نمايندگي از طرف پايه هاي اجتماعي خود، به رقابت سالم سياسي پرداخته و احترام به قوانين و مقررات يک زندگي مسالمت آميز و مدني را براي همگان بپذيرند.

حضور پرتوان و سازمان يافته جبهه مشارکت ايران در کنار ساير احزاب و جريانات سياسي در داخل و خارج از کشور نقطه اميدي است براي شکل گيري جنبش يکپارچه و فراگير دمکراسي خواهي براي استقرار دمکراسي در کشور و تامين زندگي بهتر براي تمامي ايرانيان. 

با احترام،

رضا فاني يزدي

10 آذر 1382