سخنرانی و معرفی کتاب خاطرات زندان

این صحبت به دعوت انجمن فرهنگ و ادب ایران زمین در شهر ساکرامنتو در کالیفرنیا در تاریخ ۴ ماه آگوست ۲۰۱۷ انجام شد