اکبر گنجی، شهید جمهوریت

چهارشنبه ٤ خرداد ١٣٨٤صدای اعتراضمان را بلند کنیم، کمک کنیم که گنجی بار دیگر با افشاگری‌های خود درب تاریکخانه را بروی همگان بگشاید و مانع تکرار مجدد جنایت بر علیه روشنفکران گردد، و در قتلگاه جمهوریت نظام، شهید جمهوریت نگردد. به دستگاه قضایی و مسئولین کشور و رهبری نظام اسلامی اجازه ندهیم که نویسنده مانیفست جمهوری خواهی را قربانی بازگشت مجدد عالیجنابان کنند
.

اکبر گنجی، روزنامه‌نگار برجسته و شجاع، افشا کننده قتل‌های جیره‌ای و تصویرگر تاریکخانه‌های اشباح و نویسنده کتاب عالیجناب سرخپوش در اعتراض به فقدان امکانات پزشکی موجود و خطری که سلامتی او را تهدید می‌کند، به اعتصاب غذای نامحدود دست زده است.

برجستگی گنجی نه صرفا به خاطر افشای جنایاتی است که در دوران صدارت عالیجناب سرخپوش بوقوع پیوست، که در ارائه راهکار عبور از نظامی است که عالیجناب محصول آن بود. تدوین مانیفست جمهوری خواهی اکبر گنجی که بخش دوم آن را در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در اختیارمان گذاشته است، شاید بهترین مجموعه مدون در ارائه گفتمان متمدنانه محاصره مدنی نظام کنونی و تمکین حاکمیت به یک نظام مردمسالار باشد.

گنجی نه تنها افشاگری کرد، که راهکار نیز ارائه داد. اگر بهای افشاگری‌های گنجی از دوران صدارت عالیجناب سرخپوش و افشاندن نور بر تاریکخانه‌های اشباح ایشان برای او و خانواده و یارانش ٦١ ماه حبس و محرومیت و عذاب و شکنجه را بهمراه آورد. امروز در آستانه ورود مجدد عالیجناب، خطر مرگ زندگی گنجی را تهدید می‌کند.

از او و از همه دانیان سیاسی در بند حمایت کنیم و صدای اعتراض آنها را در همه آنجاهایی که انسانها حضور دارند، و حقوق بشر را ارج می‌نهند، و دمکراسی را پاس می‌دارند، فریاد کنیم.

به دستگاه قضایی و مسئولین کشور و رهبری نظام اسلامی اجازه ندهیم که نویسنده مانیفست جمهوری خواهی را قربانی بازگشت مجدد عالیجنابان کنند.

گنجی که از آغاز تاباندن نور به تاریکخانه اشباح وارد بازی مرگ شده بود، امروز با حضور دوباره عالیجنابان به راستی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند و قوه قضائیه گویا اینبار قصد آن دارد که با ممانعت از دسترسی او به درمان‌های پزشکی، و بی اعتنایی به اعتصاب غذای نامحدود او، برای همیشه از نورافشانی او بر تاریکخانه‌های اشباح پیش از ورود دوباره عالیجنابان منبع نور را از میان بردارد.

صدای اعتراضمان را بلند کنیم، کمک کنیم که گنجی بار دیگر با افشاگری‌های خود درب تاریکخانه را بروی همگان بگشاید و مانع تکرار مجدد جنایت بر علیه روشنفکران گردد، و در قتلگاه جمهوریت نظام، شهید جمهوریت نگردد.

با احترام،
رضا فانی یزدی