امضاي پروتكل الحاقي:

تمكين اقتدارگرايان به اجماع جهاني طرفداران صلح و دموكراسي

*اعلام پذيرش قرارداد الحاقي پروتکل منع گسترش سلاح هاي هسته اي از جانب مقامات جمهوري اسلامي گامي است در جهت پايان بخشيدن به نگراني ملي مردم ايران و تمامي محافل صلح طلب و بين المللي که مسئولانه نگران عواقب خطرناک عدم پذيرش پروتکل از جانب مقامات ايراني بودند.

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

تصميم مقامات جمهوري اسلامي  به امضاي پروتكل الحاقي و اعلام ادامه همکاري با آژانس بين المللي و اعلام توقف داوطلبانه همه فعاليت هاي غني سازي اورانيوم در داخل کشور گام مهمي است در رفع بحران منطقه و جلوگيري از تشنج بيشتر در روابط خارجي جمهوري اسلامي با دول خارجي و محافل مورد احترام بين المللي از جمله آژانس جهاني انرژي اتمي.

اعلام پذيرش قرارداد الحاقي پروتکل منع گسترش سلاح هاي هسته اي از جانب مقامات جمهوري اسلامي گامي است در جهت پايان بخشيدن به نگراني ملي مردم ايران و تمامي محافل صلح طلب و بين المللي که مسئولانه نگران عواقب خطرناک عدم پذيرش پروتکل از جانب مقامات ايراني بودند. 

تمايل اکثريت مردم ايران، بخش قابل ملاحظه اي از فعالين سياسي در داخل و خارج از کشور، محافل اصلاح طلب درون حاکميت و اطرافيان آنها در داخل کشور، به همراه حمايت و تشويق محافل صلحدوست بين المللي و بويژه کشورهاي اروپايي، موفق گرديد که اقليت اقتدارگراي حاکم را وادار نمايد که در مقابل خواست صلح دوستانه اين اجماع بشردوستانه تمکين نموده و به امضاء قرارداد مبادرت نمايد. 

نقش فعال دول اروپايي و همراهي آنها با محافل ايراني طرفدار صلح و دمکراسي و رفع تشنج نشان داد که همياري سياسي محافل بين المللي با اتکا بر نيروي مردم ايران توان کافي براي تمکين اقتدارگرايان و عقب نشيني آنها در ادامه سياست هاي ماجراجويانه و مخاطره آميز را داشته و بهترين راهکار آينده نيز خواهد بود. در مقابل تهديدات نظامي امريکا و اسرائيل و تمايل آنها به انجام آن نه تنها منطقه و جهان را به ورطه جنگ و خشونتي غير قابل پيش بيني و تصور سوق داده که آتش حاصل از آن مي تواند تمامي منطقه را متاثر نمايد، به ويراني کشور انجاميده و خسارات جاني و مالي آن براي نسل هاي آينده نيز غير قابل جبران خواهد ماند.اقتدارگرايان حاکم نيز از آن به منظور ادامه و استمرار حاکميت خود سود خواهند جست.

تمکين اقتدارگرايان حاکم بر جمهوري اسلامي به پذيرش پروتکل الحاقي و امضاي آن عليرغم تمايل آنها، پيروزي بزرگي است براي مردم ايران، محافل صلحدوست جهاني و محافل اصلاح طلب داخل کشور و فعالين سياسي خارج که تاثير آن در ساير عرصه هاي سياسي در آينده به بازنمايي راه هاي تازه اي در مقابله با اقتدارگرايان خواهد انجاميد. 

عقب نشيني اقتدارگرايان در پذيرش اين امر اميدها و افق هاي تازه اي را در مبارزات آتي فراروي طرفداران دمکراسي در داخل و خارج از کشور گشوده است.

1 آبان 1382