حمایت از جنبش سبز

پیام من در نشست اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل در نیویورک در حمایت از جنش سبز در ایران