انتخاب ميدان نبرد شماست، به ديگران واگذارش نكنيد

سخني با جنبش دانشجويي درباره انتخاب عرصه نبرد و يك پيشنهاد عملي

*رهبري حرکت را بدست گيريد. نگذاريد حرکات شورشي و خود انگيخته شما را در حاشيه اين جريانات قراردهد. اگر بر اثر گسترش شورش رهبري از دست شما و جريانات وابسته به شما خارج گرديد ديگر توانايي کنترل آن را نخواهيد داشت. آنجاست که مشتي فرصت طلب و سودجو به کمک لمپن ها و عربده کش هاي چون شعبان بي مخ هاي زمان حرکت را به پيش خواهند برد و شما نيز از گردونه حذف خواهيد شد.

رضا فاني يزدي

۳۰ خرداد ۱۳۸۲

rezafani@yahoo.com

دوستان عزيز دانشجو:

خسته نباشيد. حرکت شما و اعتراضات و مبارزات شما به همراه ساير جوانان و مردم ايران طي يکي دوهفته گذشته، صداي اعتراض مخالفان نظام جمهوري اسلامي و درراس آنها مخالفت اکثريت قاطع مردم عليه ديکتاتوري ولايت مطلقه  فقيه و باند مافيايي وابسته به آنها را به گوش تمامي جهانيان رسانيد.

گرچه همانگونه که در مطلب قبلي اشاره شد، جريانات فرصت طلب طرفدار ولايت مطلقه پادشاهي سعي در منحرف نمودن حرکت شما وايجاد اغتشاش درجامعه داشتند، اما هشياري شما عزيزان نشان داد که جنبش جوانان و دانشجويان ايران با بلوغ سياسي خود و شناخت صحيح از راههاي مبارزه  فريب فرصت طلبان را نخورده و با هياهوي آنها به مسلخ مرگ و نابودي نخواهد رفت.

دوستان عزيز، شما خوب مي دانيد که براي يک مبارز سياسي انتخاب عرصه هاي مبارزه از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين شماييد که مي بايد عرصه مبارزه و ميدان نبرد را تعيين کنيد. شما با آگاهي از توان و نيروي خود ميداني را مي گزينيد که در آن حد اکثر پيروزي را خواهيد داشت. نگذاريد ديگران با تحريک و وسوسه و شانتاژ ميدان نبرد را براي شما تعيين نمايند، درميداني که ديگران براي شما انتخاب کرده اند، آنها خود برنده آن ميدان اند، زيرا که از امکانات خود باخبرند و اجزاء آن ميدان براي آنها کاملا آشناست.

شرکت درميدان نبرد مبارزه اي که در آن غريبه هستيد، و ديگري شما را به آن فرا مي خواند، به معني خود کشي و پذيرش شکست از قبل است.

دشمنان شما نيز آگاهند، شما مطمئن باشيد که بامشتي احمق و ناشي مواجه نيستيد. آنها تجربه سالها سرکوب، کشورداري، استفاده از امکانات تخصصي و تجربه نسل هاي گذشته را نيز دارند.

توجه داشته باشيد که دشمنان خود را صرفا درچارچوب حاکميت جمهوري اسلامي جستجو نکنيد. آنها که براي آينده سياسي کشور نقشه کشيده و چشم به سلطنت در ايران را دارند نيز با فرستادن شما به عرصه هاي نبردي که فاتحان آن شما نيزنخواهيد بود، سعي در اضمحلال نيروي شما و فرسايش حريف خود، اقتدارگرايان حاکم را دارند. 

مبارزه شما وارد مرحله اي جديد شده است. مرحله جديد مبارزه از شما مي طلبد که به نکات زيرتوجه نماييد.

رهبري حرکت را بدست گيريد. نگذاريد حرکات شورشي و خود انگيخته شما را در حاشيه اين جريانات قراردهد. اگر بر اثر گسترش شورش رهبري از دست شما و جريانات وابسته به شما خارج گرديد، ديگر توانايي کنترل آن را نخواهيد داشت. آنجاست که مشتي فرصت طلب و سودجو به کمک لمپن ها و عربده کش هاي چون شعبان بي مخ هاي زمان حرکت را به پيش خواهند برد و شما نيز از گردونه حذف خواهيد شد.

براي ادامه حرکت به سازماندهي نيازداريد. شما هنوز فاقد سازماندهي لازم براي کنترل يک حرکت اعتراضي در وسعت جامعه هستيد. سازمان هاي دانشجويي شما محدود به محيط هاي کوچک دانشگاهي است و حتي در چارچوب اين محيط ها هنوز نتوانسته است اکثريت قاطع دانشجويان را سازمان دهد.

بدون سازماندهي وسيع، ابتدا در تک تک واحد هاي دانشجويي و سپس هماهنگي سراسري،  قادر نخواهيد بود که حرکت اجتماعي را رهبري نمائيد. شما اهداف مشخص و روشن سياسي داريد، در کنگره هاي مختلف و قطعنامه هاي گوناگون بلوغ سياسي و درک روشن خود را از حرکت دمکراتيک در جامعه ارائه داده ايد. گرچه اين اهداف هنوز به يک برنامه مشخص سياسي براي انتقال و گذار جامعه تبديل نشده است ولي حداقل درک لازم را دارد. اما آيا تصور مي کنيد توده جوان جامعه که شما بايد رهبري و سازماندهي آن را براي نيل به اهداف دمکراسي در دست گيرد به روشني به آنچه شما رسيده ايد آگاه است؟ خير عزيزان. اين وظيفه تاريخي شما در اين مرحله است که اين توده وسيع جوان را به آگاهي عمومي براي گذار به مرحله دمکراتيک جامعه مسلح کرده و دريک سازماندهي وسيع توده اي با اشکال فراگير مبارزه برعليه رهبري مرتجع نظام در ميدان مبارزه با انرژي تمام نگاه داشته و کاناليزه نماييد.

دوستان عزيز، مبارزه شما در مرحله فعلي و پذيرش اشکال مبارزه منوط به پاسخ گويي به چند سوال است. پاسخ به سوالات زير به شما کمک خواهد کرد که اشکال مناسب مبارزه و عرصه هاي پيروزمندانه نبرد را انتخاب نمائيد.

1. آينده حرکات خود انگيخته را که خارج از کنترل و رهبري سازمان هاي دانشجويي است چگونه ارزيابي مي کنيد؟

2. درصورت گسترش اين جريانات و تشويق به گسترش آن، مرحله بعدي حرکت چيست و چه برنامه مشخصي براي آن داريد؟

3. درصورت قيام همگاني به عنوان يک احتمال و سقوط و فروپاشي رژيم آلترناتيو حاکميت چيست و شما در کجاي آن قرار داريد و برنامه سياسي آلترناتيو احتمالي چيست؟

4. تصور شما از چگونگي قيام همگاني و چگونگي شرکت در آن چيست؟ آيا ابزار لازم براي اين مرحله را فراهم کرده ايد؟

5.ارزيابي شما ازتوان نيروهاي نظام، به ويژه وابستگان اقتدارگرايان، نقش بسيج و سپاه پاسداران و باندهاي مافيايي قدرت چيست؟ آيا بايد با آنها مقابله نظامي کرد؟ امکانات شما چيست؟ آيا بايد آنها را خنثي نمود؟ چه سياستي در اين زمينه ارائه مي کنيد؟

6. نقش و شرکت فرصت طلبان و لمپن هاي شرور در اين حرکات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

7. نقش تبليغات و جنگ رواني عوامل رژيم سابق بخصوص اشرار ساواکي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

8. چرا عناصر ساواک و رژيم سابق از اين گونه شورش ها حمايت مي کنند و سعي در شدت بخشيدن به تقابل خشونت آميز (درگيري با عناصر رژيم، آتش زدن بانک ها و اماکن، استفاده از کوکتل مولوتف، پنجه بوکس و دشنه و غيره) مي نمايند؟

9.چرا عناصر ساواک و سلطنت طلب ها از ابتداي شکل گيري جنبش اصلاحات به شدت با اين جنبش و عناصر اصلي آن در داخل و خارج کشور دشمني مي ورزند، و مخالف اشکال مسالمت آميز مبارزه و مخالف شکل گيري نهادهاي دمکراتيک مي باشند؟

10. موضع شما در رابطه با عناصر اصلي جنبش اصلاحات، از جمله آقايان گنجي، حجاريان، محمد رضا خاتمي، جريان مجاهدين انقلاب اسلامي و نمايندگان اصلاح طلب مجلس و سايرگروه هاي هوادار جريآن اصلاحات در ايران و خارج از کشور چيست؟ چه شکل از همکاري و هماهنگي را با اين جريانات ممکن مي بينيد؟

دوستان عزيز، با پاسخ گويي به اين گونه سوالات طبعا جاي خود را در اين جنبش و نقش ديگران را درکنار خود و ارزيابي از نيروهاي موجود و توان فکري و عملي و عرصه نبرد و مقابله با ارتجاع حاکم و وابستگان آن را در مي يابيد.

اميدوارم شما عزيزان به دام حرکات فرسايشي نيافتاده و انرژي خود و پتانسيل جنبشي که مي تواند تحت رهبري شما در فروپاشي استبداد ديني در ايران نقش تاريخي ايفاء نمايد را در راستاي حرکت عمومي مبارزه مردم براي دمکراسي در ايران بکار گيريد.

دوستان عزيز، جنگ فرسايشي از جانب شما که هنوز فاقد سازمان ها و تشکل هاي سياسي لازم هستيد با رژيمي که تمامي امکانات مالي، انساني و نظامي لازم را دارد، نبردي نابرابر است. نيروهاي خود را براي حرکات مشخص و محدود به ميدان مبارزه وارد کنيد. با تدارک همه جانبه به حرکت هاي وسيع و سازمان يافته اما مشخص و محدود دست بزنيد. اگر برنامه هر روز اعتراض از قبل مشخص نباشد، ديگران با برنامه هاي خود آنچه را که شما به دنبال آن نبوده ايد به شما تحميل خواهند کرد.

کنترل بر حرکات اعتراضي، توجه به شعارها و بيانيه ها، تنظيم زمان معين براي شروع و پايان حرکت اعتراضي، محل برگزاري تحصن يا تظاهرات و هماهنگي کامل در کنترل اشکال اعتراضي، و طرد عناصر مشکوک يا ناآگاه عواملي است که رهبري شما را تامين نموده و قدرت جنبش اعتراضي شما را به حاکميت تحميل خواهد کرد و تشويقی است که به پيوستن توده هاي وسيع تري از مردم و جوانان به جنبش خواهد انجاميد.

يک پيشنهاد: 

با تعيين روزهاي معيني از قبل در تدارک اجتماعات وسيع اقدام نماييد. براي اين اجتماعات پيشنهاد مي کنم از گروه هاي مترقي دانشجويان و محافل دانشگاهي اروپا وآمريکا دعوت به عمل آوريد. از سايرمجامع بين المللي از جمله سازمان ملل متحد، سازمان عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، اتحاديه کشورهاي اروپا،  شخصيت هاي شناخته شده بين المللي همچون نلسون ماندلا، يا نمايندگان احزاب اروپايي و سايرکشورها دعوت کنيد در اين روزها به شما بپيوندند.  تضمين کنيد که تظاهرات و اعتراضات شما مسالمت آميز و تحت کنترل کامل شماست. شرکت اين گروهها چند خاصيت دارد. 

1- عدم خشونت در اينگونه حرکات تضميني است براي اين گروه ها که از شما حمايت نموده و در اين گونه حرکات اعتراضي درکنار شما قرار گيرند.

2. شرکت آنها در اين اعتراضات در حقيقت تضمين مسالمت آميز بودن آن است، چرا که گروه هاي فشار و اقتدارگرايان حاکم نمي توانند به خشونت متوسل شوند.

3. برگزاري چنين اعتراضاتي با وجود چنين محافلي، حرکت شما را بشدت فراگير و توده اي خواهد کرد.

4. وجود عناصر مترقي از کشورهاي ديگر درکنار جنبش اعتراضي اصلاحات در ايران نمونه اي است از همکاري و همياري بين المللي و ابتکار جديد که نتايج زير را در بر خواهد داشت.

الف: انعکاس وسيع بين المللي و پوشش وسيع تبليغاتي در تمامي محافل بين المللي

ب: افزايش فشار بر دولت هاي خارجي از طرف اتباع خود براي فشار بر جمهوري اسلامي در جهت تسليم به خواست هاي دمکراتيک جنبش

پ: انتقال تجربه سياسي ديگر محافل دمکراتيک به جنبش ايران

ت: ممانعت از يک حرکت نظامي خارجي

ث: فراهم نمودن نظارت محافل بين المللي براي مراحل گذار بعدي، رفراندوم براي انتخابات مجلس موسسان و گذار مسالمت آميز براي انتقال قدرت و تضمين عدم فروپاشي جامعه ايران

ج: تضمين براي کنترل خشونت پس از انتقال قدرت و تضمين براي دفاع از جان و مال و ناموس عناصر رژيم و کمک به تسليم داوطلبانه آنها و تسهيل گذار به مردم سالاري

دوستان عزيز: اين پيشنهاد يک امر ذهني نيست. با دعوت از گروه هاي کوچک دانشجويي شروع کنيد، از دعوت از شخصيت هايي چون نئوم چامسکي و رمزي کلارک شروع کنيد. خواهيد ديد که را ه جديدي را آغاز مي کنيد، ابتکار جديدي که فقط به خاطر شرايط جديد جهاني احتمال انجام آن فراهم شده است.

شما نسل جديد زندگي هستيد. مدلهاي مبارزاتي خود را انتخاب نماييد. اشکال خشونت آميز بايد به تاريخ بپيوندند. خشونت محصول تفکر ولايت فقيه و ولايت سلطنتي است. شما با همياري بين المللي کانون هاي دمکراسي واقعا موجود و محافل انسان دوست جهاني و با اراده پولادين و آرمانهاي زيباي جواني قادر خواهيد بود دمکراسي را با روش هاي انساني و دمکراتيک بدست آوريد.

زنده و پيروز باشيد.

رضا فاني يزدي

20 ژوئن 2003