آقاي خاتمي، شما را با کودتا گران چه کار است

* دولت اصلاحات گرچه موفق نشد که پرونده قتل هاي زنجيره اي را دنبال نمايد، اما مي تواند تدارک ورود فاشيسم به کشور را فراهم نمايد.

* شما با اعتماد و آرزوي ملتي بازي کرديد که با صميميت با حضور در پاي صندوق هاي راي شما را به عنوان رياست جمهوري که بناي ديگري را در مملکت وعده داده بود، راي باران کردند.

* شما گفتيد، و  عده اي باور کردند که اگر قرار است برويم و استعفا دهيم، همه با هم مي رويم و استعفا مي دهيم. اما امروز همه رفتند و استعفا دادند و شما مانديد که انتخابات را برگزار کنيد و کودتاي اقتدارگران را به انجام نهايي برسانيد.

* شما هنوز فرصت داريد که نه تنها جلوي قلع و قمع و انهدام ياران ديروز خود را بگيريد که بسيج نهايي براي مقابله با توطئه کودتا را نيز سازمان دهيد.

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

کودتايي که تدارک آن از دو سال پيش آغاز شده بود، با تحصن شجاعانه نمايندگان ملت نه تنها افشاء گرديد که مي توانست با مخالفت و حضور همه جانبه دوستداران مردمسالاري در کشور خنثي نيز گردد.

مقاومت شوراي نگهبان و حمايت رهبري نظام از اقدامات غيرقانوني نهاد انتصابي خود و دستور به برگزاري انتخابات در موعد مقرر نيز گام ديگري در جهت انجام نهايي طرح کودتاست. تصميم شما به برگزاري انتخابات عليرغم مخالفت وزارت کشور، اکثريت استانداران و فرمانداران، در واقع شما و دولت شما را به مجري طرح کودتا مبدل نموده است.

شما زماني تصميم به انجام انتخابات فرمايشي-کودتايي اقتدارگرايان گرفته ايد که انتظار تمامي نمايندگان متحصن مجلس، جنبش ضد کودتايي در کشور اعم از دانشجويان، زنان، نهادهاي غيردولتي، بخش عظيمي از کارکنان دولت و بخش خصوصي و جامعه دانشگاهيان و کليه نيروهاي ملي و مذهبي در داخل و خارج کشور و تمامي محافل دوستدار دمکراسي، بر اين بود که اين انتخابات فرمايشي به تعويق افتاده و زمينه هاي يک انتخابات آزاد فراهم آيد.

شما با پذيرش نقش مجري طرح کودتا در برپايي انتخابات در زمان مقرر شده در ستادهاي کودتايي ضد اصلاحات، در واقع به سيم آخر زديد، با مردم و تمامي جنبش اصلاحات اتمام حجت کرديد و پذيرفتيد که دولت اصلاحات گرچه موفق نشد که پرونده قتل هاي زنجيره اي را دنبال نمايد، اما مي تواند تدارک ورود فاشيسم به کشور را فراهم نمايد.

زمان زيادي به پايان دومين دوره رياست جمهوري شما باقي نيست؛ در اين دو دوره در کشور حوادث و فجايعي اتفاق افتاد که شما يا سکوت کرديد و يا از کنار آنها گذشتيد. شما با اعتماد و آرزوي ملتي بازي کرديد که با صميميت با حضور در پاي صندوق هاي راي شما را به عنوان رياست جمهوري که بناي ديگري را در مملکت وعده داده بود، راي باران کردند و براي شما و ملت ايران در محافل بين المللي آبرو و مشروعيت از دست رفته را باز خريدند.

پرونده قتل هاي زنجيره اي را که به قول اکبر گنجي مي توانست به «شاه کليد» ختم گردد و ضربه نهايي را به کودتاگران امروز وارد نمايد، با حمايت بيشتر از 20 ميليون نظامي و غير نظامي در کشور دنبال نکرديد.

گنجي را اما بازداشت کردند، کديور را نيز، عبدالله نوري را که خار چشم کودتاگران امروزي بود، محاکمه کردند، اشکوري را محکوم به اعدام کردند، سازگارا تا دم مرگ در اعتصاب غذا بود، عبدي را به جرم جاسوسي گرفتند و محاکمه کردند، حجاريان را ترور کردند، دانشجويان را سرکوب کردند، آغاجري را محکوم به اعدام کردند، صابر، رحماني و عليجاني را گرفتند که هنوز در بندند، فعالين جنبش دانشجويي کشور را به زندانها انداختند، زهرا کاظمي را مورد تجاوز قرار دادند و به قتل رساندند، رهبران شناخته شده نهضت ملي را دستگير کردند و شوهاي تلويزيوني سعيد امامي و شريعتمداري را نشان ملت دادند و شما سکوت کرديد.

لوايح دوگانه شما را که بقول خودتان خط قرمز شما بود، رد کردند و شما که وعده استعفا داده بوديد، نه تنها کاري نکرديد، که امروز نيز که بيشتر از 130 نفر از نمايندگان ملت درست به دليل رد همان لوايح استعفا داده اند، شما هنوز در مسند قدرتيد و استعفا نمي دهيد.

شما گفتيد، و  عده اي باور کردند که اگر قرار است برويم و استعفا دهيم، همه با هم مي رويم و استعفا مي دهيم. اما امروز همه رفتند و استعفا دادند و شما مانديد که انتخابات را برگزار کنيد و کودتاي اقتدارگران را به انجام نهايي برسانيد.

آقاي خاتمي،

تا به حال هر چه کرده ايد و يا نکرده ايد، گذشته است.

اما امروز همه از شما انتظار دارند که کمي از اقتدارگران نيز اقتدار ياد بگيريد، تا کي رفيق نيمه راه بودن؟ شما به ياران خود و ملت ايران جفا کرديد.

امروز شما مسئول حفظ جان نمايندگان ملت ايران هستيد. امروز شما مسئوليد:  اگر خود مي توانيد به کمک دستگاه هاي دولتي و اطلاعاتي خود، و اگر نمي توانيد از محافل بين المللي بخواهيد که امنيت جاني نمايندگان و ساير محافل ضد کودتا در کشور را که مورد تهديد آشکار محافل رسمي از رهبري گرفته تا ستادهاي مشترک فرماندهي نظامي، و فرماندهان سپاه و بسيج و ائمه جمعه تا افراد شناخته شده جناح کودتاچي از جمله آقاي عسگر اولادي، مشکيني، يزدي يا سايرين قرار گرفته اند، را تامين نمائيد.

شما هنوز فرصت داريد که نه تنها جلوي قلع و قمع و انهدام ياران ديروز خود را بگيريد که بسيج نهايي براي مقابله با توطئه کودتا را نيز سازمان دهيد.

جبهه دفاع از مردم سالاري در کشور به مراتب نيرومند تر از محافل مافيايي کودتاست. اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران، جنبش جوانان و دانشجويان کشور، محافل فرهنگي و دانشگاهي، هنرمندان و نويسندگان، بخش بزرگي از اصناف و ادارات و زحمتکشان جامعه، همراه با اکثريت نمايندگان متحصن مجلس ششم و استانداران و فرمانداران و روساي دانشگاه هاي کشور و همچنين بخشي از روحانيون طراز اول و مراجع از جمله آيت الله منتظري، طاهري، موسوي خوييني ها، صانعي، بجنوردي، هريسي و تعداد قابل توجهي از اعضاي سابق مجلس خبرگان نظام همه اقدام کودتايي شوراي نگهبان را محکوم نموده و از تعويق انتخابات و اقدام در جهت برپايي يک انتخابات آزاد حمايت نموده اند.

بر شماست که يک بار ديگر به جاي خود در اين ميدان توجه کنيد.

تصميم شما به کناره گرفتن در ساحل مردم مي تواند که در اين لحظات، سرنوشت ملتي را تغيير داده و خاطره اي شيرين از آخرين روزهاي رياست جمهوري شما را در تاريخ ايران براي هميشه به ثبت برساند.

به مردم و نمايندگان آنان و ياران خود، و به تاريخ و آينده کشور جفا نکنيد.

با احترام،

رضا فاني يزدي 

19 بهمن 1382

آقاي خاتمي، شما را با کودتا گران چه کار است

* دولت اصلاحات گرچه موفق نشد که پرونده قتل هاي زنجيره اي را دنبال نمايد، اما مي تواند تدارک ورود فاشيسم به کشور را فراهم نمايد.

* شما با اعتماد و آرزوي ملتي بازي کرديد که با صميميت با حضور در پاي صندوق هاي راي شما را به عنوان رياست جمهوري که بناي ديگري را در مملکت وعده داده بود، راي باران کردند.

* شما گفتيد، و  عده اي باور کردند که اگر قرار است برويم و استعفا دهيم، همه با هم مي رويم و استعفا مي دهيم. اما امروز همه رفتند و استعفا دادند و شما مانديد که انتخابات را برگزار کنيد و کودتاي اقتدارگران را به انجام نهايي برسانيد.

* شما هنوز فرصت داريد که نه تنها جلوي قلع و قمع و انهدام ياران ديروز خود را بگيريد که بسيج نهايي براي مقابله با توطئه کودتا را نيز سازمان دهيد.

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

کودتايي که تدارک آن از دو سال پيش آغاز شده بود، با تحصن شجاعانه نمايندگان ملت نه تنها افشاء گرديد که مي توانست با مخالفت و حضور همه جانبه دوستداران مردمسالاري در کشور خنثي نيز گردد.

مقاومت شوراي نگهبان و حمايت رهبري نظام از اقدامات غيرقانوني نهاد انتصابي خود و دستور به برگزاري انتخابات در موعد مقرر نيز گام ديگري در جهت انجام نهايي طرح کودتاست. تصميم شما به برگزاري انتخابات عليرغم مخالفت وزارت کشور، اکثريت استانداران و فرمانداران، در واقع شما و دولت شما را به مجري طرح کودتا مبدل نموده است.

شما زماني تصميم به انجام انتخابات فرمايشي-کودتايي اقتدارگرايان گرفته ايد که انتظار تمامي نمايندگان متحصن مجلس، جنبش ضد کودتايي در کشور اعم از دانشجويان، زنان، نهادهاي غيردولتي، بخش عظيمي از کارکنان دولت و بخش خصوصي و جامعه دانشگاهيان و کليه نيروهاي ملي و مذهبي در داخل و خارج کشور و تمامي محافل دوستدار دمکراسي، بر اين بود که اين انتخابات فرمايشي به تعويق افتاده و زمينه هاي يک انتخابات آزاد فراهم آيد.

شما با پذيرش نقش مجري طرح کودتا در برپايي انتخابات در زمان مقرر شده در ستادهاي کودتايي ضد اصلاحات، در واقع به سيم آخر زديد، با مردم و تمامي جنبش اصلاحات اتمام حجت کرديد و پذيرفتيد که دولت اصلاحات گرچه موفق نشد که پرونده قتل هاي زنجيره اي را دنبال نمايد، اما مي تواند تدارک ورود فاشيسم به کشور را فراهم نمايد.

زمان زيادي به پايان دومين دوره رياست جمهوري شما باقي نيست؛ در اين دو دوره در کشور حوادث و فجايعي اتفاق افتاد که شما يا سکوت کرديد و يا از کنار آنها گذشتيد. شما با اعتماد و آرزوي ملتي بازي کرديد که با صميميت با حضور در پاي صندوق هاي راي شما را به عنوان رياست جمهوري که بناي ديگري را در مملکت وعده داده بود، راي باران کردند و براي شما و ملت ايران در محافل بين المللي آبرو و مشروعيت از دست رفته را باز خريدند.

پرونده قتل هاي زنجيره اي را که به قول اکبر گنجي مي توانست به «شاه کليد» ختم گردد و ضربه نهايي را به کودتاگران امروز وارد نمايد، با حمايت بيشتر از 20 ميليون نظامي و غير نظامي در کشور دنبال نکرديد.

گنجي را اما بازداشت کردند، کديور را نيز، عبدالله نوري را که خار چشم کودتاگران امروزي بود، محاکمه کردند، اشکوري را محکوم به اعدام کردند، سازگارا تا دم مرگ در اعتصاب غذا بود، عبدي را به جرم جاسوسي گرفتند و محاکمه کردند، حجاريان را ترور کردند، دانشجويان را سرکوب کردند، آغاجري را محکوم به اعدام کردند، صابر، رحماني و عليجاني را گرفتند که هنوز در بندند، فعالين جنبش دانشجويي کشور را به زندانها انداختند، زهرا کاظمي را مورد تجاوز قرار دادند و به قتل رساندند، رهبران شناخته شده نهضت ملي را دستگير کردند و شوهاي تلويزيوني سعيد امامي و شريعتمداري را نشان ملت دادند و شما سکوت کرديد.

لوايح دوگانه شما را که بقول خودتان خط قرمز شما بود، رد کردند و شما که وعده استعفا داده بوديد، نه تنها کاري نکرديد، که امروز نيز که بيشتر از 130 نفر از نمايندگان ملت درست به دليل رد همان لوايح استعفا داده اند، شما هنوز در مسند قدرتيد و استعفا نمي دهيد.

شما گفتيد، و  عده اي باور کردند که اگر قرار است برويم و استعفا دهيم، همه با هم مي رويم و استعفا مي دهيم. اما امروز همه رفتند و استعفا دادند و شما مانديد که انتخابات را برگزار کنيد و کودتاي اقتدارگران را به انجام نهايي برسانيد.

آقاي خاتمي،

تا به حال هر چه کرده ايد و يا نکرده ايد، گذشته است.

اما امروز همه از شما انتظار دارند که کمي از اقتدارگران نيز اقتدار ياد بگيريد، تا کي رفيق نيمه راه بودن؟ شما به ياران خود و ملت ايران جفا کرديد.

امروز شما مسئول حفظ جان نمايندگان ملت ايران هستيد. امروز شما مسئوليد:  اگر خود مي توانيد به کمک دستگاه هاي دولتي و اطلاعاتي خود، و اگر نمي توانيد از محافل بين المللي بخواهيد که امنيت جاني نمايندگان و ساير محافل ضد کودتا در کشور را که مورد تهديد آشکار محافل رسمي از رهبري گرفته تا ستادهاي مشترک فرماندهي نظامي، و فرماندهان سپاه و بسيج و ائمه جمعه تا افراد شناخته شده جناح کودتاچي از جمله آقاي عسگر اولادي، مشکيني، يزدي يا سايرين قرار گرفته اند، را تامين نمائيد.

شما هنوز فرصت داريد که نه تنها جلوي قلع و قمع و انهدام ياران ديروز خود را بگيريد که بسيج نهايي براي مقابله با توطئه کودتا را نيز سازمان دهيد.

جبهه دفاع از مردم سالاري در کشور به مراتب نيرومند تر از محافل مافيايي کودتاست. اکثريت قريب به اتفاق مردم ايران، جنبش جوانان و دانشجويان کشور، محافل فرهنگي و دانشگاهي، هنرمندان و نويسندگان، بخش بزرگي از اصناف و ادارات و زحمتکشان جامعه، همراه با اکثريت نمايندگان متحصن مجلس ششم و استانداران و فرمانداران و روساي دانشگاه هاي کشور و همچنين بخشي از روحانيون طراز اول و مراجع از جمله آيت الله منتظري، طاهري، موسوي خوييني ها، صانعي، بجنوردي، هريسي و تعداد قابل توجهي از اعضاي سابق مجلس خبرگان نظام همه اقدام کودتايي شوراي نگهبان را محکوم نموده و از تعويق انتخابات و اقدام در جهت برپايي يک انتخابات آزاد حمايت نموده اند.

بر شماست که يک بار ديگر به جاي خود در اين ميدان توجه کنيد.

تصميم شما به کناره گرفتن در ساحل مردم مي تواند که در اين لحظات، سرنوشت ملتي را تغيير داده و خاطره اي شيرين از آخرين روزهاي رياست جمهوري شما را در تاريخ ايران براي هميشه به ثبت برساند.

به مردم و نمايندگان آنان و ياران خود، و به تاريخ و آينده کشور جفا نکنيد.

با احترام،

رضا فاني يزدي 

19 بهمن 1382