صحبت در پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان در کلن


سخنرانی در همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان ایران در شهر کلن آلمان, دمکراتیک سازی اپوزیسیون یا آلترناتیو سازی؟ کدامیک هدف ماست و چگونه می توان به آن دست یافت؟