به  مقابله  با کودتا برخيزيم!

* امروز ما در شرايطي مشابه آخرين روزهاي حکومت ملي دکتر محمد مصدق هستيم.

* مهم نيست که چه تحليلي داريم، مهم نيست که به آينده خوش بين هستيم يا بد بين، مهم اين است که در مقابل چشم همه ما، همه ما که از اقتدار و استبداد ديني در کشور فغان مي کنيم، کودتايي در شرف تکوين و انجام است و ما را شايسته نيست که ساکت و آرام بگيريم.

* محافل بين المللي بايد بدانند که کودتاگران مورد تنفر و انزجار تمامي محافل ايراني بوده و حتي در صورت موفقيت به انجام کودتاي خود، مشکل ثبات سياسي در ايران را جواب نخواهند داد.

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

لحظات حساسي است!  گرايش اقتدارگراي حاکم از دو سال قبل تدارک کودتاي خود را در تمامي اجزاء آن تدارک ديده بود، امروز با هماهنگي با محافل بين المللي و امضاي قراردادهاي پنهان و آشکار در تدارک اجراي موفقيت آميز توطئه خود براي حذف رقيبان و تدارک دستيابي نهايي براي تماميت قدرت، آخرين مراحل اجراي کودتاي خود را پيگيري مي کند. 

جداي از آنچه در سالهاي گذشته چه گذشت، اصلاح طلبان حاکم چگونه به اين طرح کودتا با بي اعتمادي هاي به مردم، عدم کارآيي، سياست هاي نادرست و يا هرچيز ديگري کمک نمودند، اما بحث امروز نبايد که نقد سياست هاي نادرست آنها که بايد تدارک و تجهيز بيشترين نيروها براي مقابله و مقاومت در مقابل تهاجم نهايي گرايش اقتدارگرا باشد.

امروز ما در شرايطي مشابه آخرين روزهاي حکومت ملي دکتر محمد مصدق هستيم. انفعال سياسي، پذيرش شکست، عدم حضور در صحنه سياسي، آخرين تلاشها براي مقابله با کوتايي که همه از آن مطلعيم، محصولي جز پيروزي توطئه کودتا و پس از آن انشقاق در صفوف در پي نخواهد داشت. هنوز يک عامل مي تواند اين گرايش کودتايي را خنثي نمايد، و آن حضور مردم و همه دوستداران دمکراسي براي فرداي ايران است.

مهم نيست که چه تحليلي داريم، مهم نيست که به آينده خوش بين هستيم يا بد بين، مهم اين است که در مقابل چشم همه ما، همه ما که از اقتدار و استبداد ديني در کشور فغان مي کنيم، کودتايي در شرف تکوين و انجام است و ما را شايسته نيست که ساکت و آرام بگيريم.

چگونه مي توان فرياد کرد؟ شايد فرياد اعتراض ما در خارج از کشور، شايد هجوم ما به دفاتر سازمان ملل، شايد تحصن ما در مقابل مجالس کشورها، شايد راهپيمايي اعتراضي ما، اعتصاب غذاهاي ما و يا هر حرکت ديگري، بتواند توجه محافل بين المللي را جلب نمايد و تنفر ما را از حرکت کودتايي اقتدارگرايان در جهت نقض حقوق مردم را به جهانيان اعلام دارد. آنها بايد بدانند که کودتاگران مورد تنفر و انزجار تمامي محافل ايراني بوده و حتي در صورت موفقيت به انجام کودتاي خود، مشکل ثبات سياسي در ايران را جواب نخواهند داد.

محافل بين المللي و دول اروپايي و امريکايي بايد بدانند که کودتاگران نه تنها نمايندگي سياسي مردم ايران را ندارند، که تنفر و انزجار اجتماعي را با خود دارند. آنها بايد بدانند که مردم ايران ديگر معذرت خواهي آنها را و حمايتشان و يا سکوتشان را از کودتاي امروز نمي پذيرند.

همه با هم فرياد کنيم! فرياد ما چه بسا آنچه را که در شرف تکوين است، با شرکت مردم در آخرين روزهاي اين توطئه کودتايي، خنثي نمايد. مطمئنا بدون حضور مردم و بدون شرکت تمامي محافل دوستدار دمکراسي و آينده کشور، حرکت کودتايي پيش خواهد رفت. آنچه مي تواند اعتماد مردم را جلب نموده و حضور دوباره آنها را تامين نمايد، يک ائتلاف وسيع از تمامي نيروهاي داخل و خارج براي مقابله با کودتا و تلاش آنها براي وادار نمودن محافل بين المللي به حمايت از مردم و افزايش فشار بر محافل اقتدارگراي حاکميت براي به تعويق انداختن انتخابات و برگزاري يک انتخابات آزاد در کشور مي باشد.

۱۲ بهمن ۱۳۸۲