به مام جلال همه ما


مام جلال خوش آمدی

• در خبرها خواندم که به عراق بازگشتی، قدمت خوش و مبارک باشد. در این چند ماهه و بخصوص پس از حمله داعش به سرزمینت بسیار یاد شما بودم و احساس می کردم که چقدر جای خودت و نگاه خردمندانه ات خالی است .

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ٣۰ تير ۱٣۹٣ –  ۲۱ ژوئيه ۲۰۱۴

در خبرها خواندم که به عراق بازگشتی، قدمت خوش و مبارک باشد.
در این چند ماهه و بخصوص پس از حمله داعش به سرزمینت بسیار یاد شما بودم و احساس می کردم که چقدر جای خودت و نگاه خردمندانه ات خالی است.
مام جلال، از بچه های ایرانم، در دوران کودکی و جوانیم با نام جلال طالبانی و جبهه میهنی کردستان آشنا شدم و از آن به بعد همیشه هر جا نامی از کردستان بود و کرد، شما در ذهن و فکرم قبل از هر کس دیگر پیدایت می شد. نام قاسم لو و غنی بلوریان و عزیز یوسفی و شرفکندی ودهکردی و دیگران را در دوران انقلاب ایران و پس از آن شنیدم ولی شما را پیش از آنها می شناختم که همچنان پیش از همه در دنیای ذهنم آشنا و خانه کرده ای. چند روز پیش که پس از ماهها در بستر بیماری از آلمان به کردستان بر گشتی نمی دانی که چقدر خوشحال شدم، اول اینکه تندرست و سالمی و به سلامت قدم به خانه گذاشتی، دوم اینکه چقدر جایت خالی بود و درایت و تجربه ات لازم که کرد و کردستان شاید امروز بیش از هر زمانی به تو محتاج و نیازمند.
مام جلال، در زندان بودم که حلبچه را شیمیایی کردند و زمین های سوخته را برای شما گذاشتند، و هزاران نفر از مردم سرزیمنت را هلاک و آواره کردند به خیال اینکه کرد و کردستان را از پا در می آورند ولی خیال باطلی بود، کرد و کردستان پایداری کرد، چه در عراق و چه در ایران و چه در ترکیه و چه در سوریه. آنگاه که قانون اساسی عراق به تحریر درآمد و اقلیم کردستان رییس اداری خود را برگزید و مام جلال به ریاست جمهوری عراق بر گزیده شد نمی دانی چه شوقی کردم که در همان سرزمینی که صدام زمینهایش را به زهر سم های شیمایی سوزاند و شهروندانش را سوخته و مجروح آواره کوه ها و بیابانها کرد، به همت درایت رهبرانی چون مام جلال امروز در صلح و دوستی کردهایش صاحب اداره امور خود شده و محبوب ترین رهبرش بر مسند ریاست جمهوری عراق تکیه زده است. مطمئنم بودم و هنوز هم هستم که آنچه در عراق به سرانجام رسید در کشورهای همسایه نیز به انجام خواهد رسید، اگر درایت مام جلال را دیگر رهبران کرد هم پیشه کنند.
امروز که به کردستان و پیشرفت هایش در یکی دو دهه گذشته نگاه می کنم، می فهمم که درایت رهبران کرد عراقی که فدرالیسم را برگزیدند و به آن پایبند ماندند و سرنوشت مردم کرد را نه به اهداف بلند پروازنه خود که به پیشرفت و صلح در سایه همکاری برادرانه گره زدند چه کار شگرفی بود و امیدورام که ادمه این انتخاب بتواند الگویی باشد برای همه منطقه پرتنشی که امروز همه ما در ان روز و شب را سپری می کنیم.
شما بهتر از هر کسی می دانید که امر جدایی کردها در عراق برای همه کردها در منطقه فاجعه آفرین است و نباید مدلی را که در عراق برای برادران کرد ما صلح و پیشرفت را به ارمغان آورده است را فدای هدف های کوتاه مدت سیاسی دول مرتجع منطقه و اسراییل کرد که در دراز مدت چهره دمکرات کردها را به چهره ای منفور تبدیل کند و موجبات جنگی فرسایشی را در منطقه بر علیه کردها در همه کشورهای کردنشین فراهم آورد.
مام جلال، ادامه صلح و پیشرفت در کردستان عراق بهترین مدل اشاعه صلح و استقلال برای کردها در دیگر کشورهای کردنشین منطقه است و روزی که زیربنای زندگی مستقل کردها به همت پیشرفت و زندگی صلح آمیز در همه مناطق کردنشین فراهم آید شاید دیگر هیچ قدرتی در منطقه توان مقابله با آرزوهای دمکراتیک مردم کردستان را هر چه که باشد نداشته باشد. مدل زندگی صلح آمیز، انتخاب ساختار های دمکراتیک ادآره امور عمومی و پیشرفت های حاصل از آن در کردستان، شاید روزی به مدلی برای همه مردم در منطقه ما مبدل شده و همه ما را وامدار درایت شما در انتخاب شیوه همزیستی مسلامت آمیزتان با دیگر ملیت های غیرکرد کند.
درایت شما در این روزها، و خودداری از اعلام جدایی کردستان از عراق و ادامه حضور موثر شما در رهبری عراق می تواند نه تنها کمک به استقرار صلح و دوستی در منطقه کرده و مانع از جنگ های منطقه ای گردد که می تواند مانعی بر سر راه کشتار کردها در عراق و دیگر کشورها بوده و امکان برادر کشی را در نطفه بخشکاند.

با آرزوی سلامتی برای مام جلال
برادر کوچک شما
رضا فانی یزدی