شيرين عبادي، بانوي صلح ايران، دیو چو بیرون رود-فرشته در آید

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

شيرين عبادي، بانوي صلح ايران، برنده جايزه نوبل در ميان استقبال ده ها هزار نفر از زنان، کودکان، جوانان و فعالين و دوستداران صلح و حقوق بشر به کشور بازگشت.

فرشته صلح و مدافع خستگي ناپذير حقوق بشر زماني به تهران آمد که ديو استبداد و مظهر جهل و سياهي در عزاي بازگشت بانوي صلح ايران جاي خالي کرد و به زنجان گريخت.

استقبال بي نظير مردم از شيرين عبادي در بازگشت به ميهن بيانگر تمناي مردمي است که در پناه صلح براي دست يابي به حقوق بشر و حاکميت مردم به آينده اي فارغ از خشونت به شيرين عبادي که مظهر مورد اعتماد اين آرزوي ملي است خوش آمد مي گويد.

انتخاب شيرين عبادي از طرف کميته صلح نوبل، بيانگر مقبوليت راهي است که ايشان در مبارزه خود بر عليه جهل و تاريکي در شرايط دشوار جامعه ايران برگزيده و جامعه آگاه بين المللي به حمايت از آن برخاسته است. حمايت کميته صلح نوبل از شيرين عبادي، حمايت جامعه صلح و دمکراسي از جنبش دمکراتيک کشور ماست، حمايتي که نه با تهاجم نظامي که با پاداش به مدافعان راه آزادي و حقوق بشر با اعطاي جايزه صلح نوبل نيروي آن را صد چندان افزايش داده و در استقبال از شيرين و خوش آمد به او ديو استبداد را مجبور به ترک تهران نمود.

تجمع چند ده هزار نفري دوستداران صلح، دمکراسي و حقوق بشر در استقبال از شيرين عبادي بيانگر آرزوي مردمي است که براي تحول دمکراتيک کشور آماده پذيرش حمايت سياسي و معنوي جامعه بين المللي است.

پيوند جنبش صلح و دمکراسي در ايران با محافل بين المللي همراه و حامي آن ضرورتي است که نه تنها اقتدارگرايان حاکم را به عقب نشيني مجبور کرده که هواداران دمکراسي و حقوق بشر در کشور را دلگرمي بخشيده و به رشد جنبش و اميدواري براي تحول آينده مسالمت آميز با اتکا بر نيروي خودي را قوت مي بخشد. اهداي جايزه صلح به شيرين عبادي، حمايت بين المللي جامعه جهاني طرفدار صلح از جنبش مردمي است که خود توانايي تعيين سرنوشت خود را دارند.

ديو چو بيرون رود فرشته در آيد

رضا فاني يزدي

rezafani@yahoo.com

شيرين عبادي، بانوي صلح ايران، برنده جايزه نوبل در ميان استقبال ده ها هزار نفر از زنان، کودکان، جوانان و فعالين و دوستداران صلح و حقوق بشر به کشور بازگشت.

فرشته صلح و مدافع خستگي ناپذير حقوق بشر زماني به تهران آمد که ديو استبداد و مظهر جهل و سياهي در عزاي بازگشت بانوي صلح ايران جاي خالي کرد و به زنجان گريخت.

استقبال بي نظير مردم از شيرين عبادي در بازگشت به ميهن بيانگر تمناي مردمي است که در پناه صلح براي دست يابي به حقوق بشر و حاکميت مردم به آينده اي فارغ از خشونت به شيرين عبادي که مظهر مورد اعتماد اين آرزوي ملي است خوش آمد مي گويد.

انتخاب شيرين عبادي از طرف کميته صلح نوبل، بيانگر مقبوليت راهي است که ايشان در مبارزه خود بر عليه جهل و تاريکي در شرايط دشوار جامعه ايران برگزيده و جامعه آگاه بين المللي به حمايت از آن برخاسته است. حمايت کميته صلح نوبل از شيرين عبادي، حمايت جامعه صلح و دمکراسي از جنبش دمکراتيک کشور ماست، حمايتي که نه با تهاجم نظامي که با پاداش به مدافعان راه آزادي و حقوق بشر با اعطاي جايزه صلح نوبل نيروي آن را صد چندان افزايش داده و در استقبال از شيرين و خوش آمد به او ديو استبداد را مجبور به ترک تهران نمود.

تجمع چند ده هزار نفري دوستداران صلح، دمکراسي و حقوق بشر در استقبال از شيرين عبادي بيانگر آرزوي مردمي است که براي تحول دمکراتيک کشور آماده پذيرش حمايت سياسي و معنوي جامعه بين المللي است.

پيوند جنبش صلح و دمکراسي در ايران با محافل بين المللي همراه و حامي آن ضرورتي است که نه تنها اقتدارگرايان حاکم را به عقب نشيني مجبور کرده که هواداران دمکراسي و حقوق بشر در کشور را دلگرمي بخشيده و به رشد جنبش و اميدواري براي تحول آينده مسالمت آميز با اتکا بر نيروي خودي را قوت مي بخشد. اهداي جايزه صلح به شيرين عبادي، حمايت بين المللي جامعه جهاني طرفدار صلح از جنبش مردمي است که خود توانايي تعيين سرنوشت خود را دارند.